MUNKEBÄCKS GYMNASIUM 2012-2015

Doris Film genomförde läsåret 2012- 2013 ett filmpedagogiskt projekt med elever i alla fyra klasserna på programmet SPRINT på Munkebäcksgymnasiet. SPRINT (språkintroduktionsutbildning) innefattar elever i åldrarna 16 – 19 år som har varit i Sverige mellan 1 – 4 år.
Doris höll sex stycken workshops per klass med målet att stärka eleverna, men även pedagogerna på SPRINT att i sin undervisning kunna använda sig av film som en del i sin pedagogik. Workshopen skedde med huvudfokus på att jobba i grupp mot ett gemensamt mål samt reflektera kring bildens betydelse.

Eleverna skapade egna filmer i grupper och lärde sig samtidigt kamera- och redigeringsteknik. Under arbetet lärde de sig också mycket om bildberättande och bildanalys. Vi såg och pratade om filmer och bilder ur ett genusperspektiv.
Arbetet resulterade i 16 filmer som verkligen visar på det faktum att om fler får möjligheten att göra film desto fler intressanta historier kommer fram och mer mångfacetterade bilder får vi av verkligheten. Eleverna visade en stor förmåga att reflektera kring sig själva och sin egen verklighet, ofta överraskade de även sina lärare positivt i vad de kunde prestera.

Under januari 2015 byggde vi vidare på erfarenheterna från 2013 och gjorde en filmworkshop för nya elever på SPRINT där många av dem gick sitt första år. Den här gången valde vi att fokusera på en klass eftersom eleverna inte hade språket på samma sätt, samt för att kunna ge varje elev den handledning de behövde.
Genom att lära sig filma och redigera fick eleverna ett nytt verktyg som kompletterade det talade och skrivna språket och stärkte deras förmåga att kommunicera och uttrycka sig själva och sina berättelser. Genom Doris Films genusperspektiv och som kvinnliga förebilder arbetade vi för att killar och tjejer deltog jämställt i arbetet, analyserade film och bilder ur ett genusperspektiv  och skapade nya bilder utifrån sig själva.
Totalt 17 elever av 20 gjorde varsin personlig film, som gav en inblick i deras värld och deras drömmar. Sista lektionstimmen hade vi en gemensam visning. Vi åt popcorn och skålade i cider. Glädjen var stor. Många av klasskamraterna kunde bara kommunicera med varandra på knagglig svenska och det var fint att se hur de kunde få veta lite mer, utan ord, om varandra. Lärarna var så imponerad av sina elever. Vissa elever som aldrig lyckats fullfölja ett projekt i skolan blev för första gången klara med en uppgift.
Målet för lärarna var sedan att kunna använda sig av iMovie som ett verktyg i sitt arbete inom flera ämnen i skolan. Dels för att presentera en uppgift för eleverna, men också som ett sätt för eleverna att uttrycka sig.

Målet med SPRINT är att ge eleverna goda kunskaper i svenska för vidare studier eller arbete. Många av eleverna har flyktingbakgrund och ett antal är ensamkommande. Undervisningen på SPRINT har fokus på demokrati och jämställdhetsfrågor. Språk har många uttrycksformer och ett av de pedagogiska uppdragen på SPRINT Munkebäcksgymnasiet är att personal och elever använder olika medier för kommunikation och dokumentation. Där språket brister kan andra uttrycksformer såsom rörlig bild ta vid och bli ett verktyg för jämställdhet och demokrati.  Alla får därmed chansen att göra sin historia hörd.

  • DORIS INTERNATIONAL

  • DORIS i SKOLAN

  • MOVIE