DORIS IN SCHOOL 2008-2011

Redan när Dorismanifestet skapades 2003 fanns det en vision om att kunna nå unga människor för att samtala med dem om könsstereotyper och filmproduktion.

2007 tog Doris det första steget mot att förverkliga den idén och 2008 skrevs sju unika filmhandledningar just med syftet att stimulera samtal om film, kön och jämställdhet i skolan. Med filmhandledningarna i bagaget startades sedan Doris i skolan 2009. Doris i skolan är ett sidoprojektet inom Doris Film som pågår fram till 2012.

2009-2010 har Doris i skolan rest runt i Västra Götalandsregionen för att med föreläsningar, filmer och filmhandledningar utbilda pedagoger i jämställdhet, normkritiskt tänkande och filmanalys.

Doris i skolanpräglas av teoretisk och praktisk kompetens när det gäller filmkonsumtion och filmproduktion ur ett könsperspektiv. På ett förståligt och tillgängligt vis fortbildas pedagoger i genus och jämställdhetsfrågor med humor och kunskap som verktyg i föreläsningar och praktiska gestaltningar.

Hittills har Doris i skolan föreläst för ca 450 pedagoger och nya turnéer är under planering.

Doris i skolan drivs av Annika Hellström (filmproducent) och Lisa Lindén (genusvetare/dramaturg), både styrelseledamöter i Doris Films styrelse. Med i turnébussen finns också processledaren Amanda von Matern, skådespelarna Ida Hackzell och Ellern Norlund, samt Sveriges jämställdhetsexpert nummer 1 – Gertud Åström.

Doris i skolan erbjuder föreläsningar, filmvisning och performance – allt på samma dag.

Om Gertrud Åström
Sveriges kanske främsta föreläsare inom jämställdhet.

Under 2004-2005 drev Gertrud Åström bl.a. regeringens jämställdhetspolitiska utredning, ”Makt att forma samhället och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål”. Forskarrapporter till Jämställdhetspolitiska utredningen. Mellan 1999 och 2000, med uppföljning 2003, arbetade hon med en nationell granskning av lärosätenas arbete med jämställdhet, studentinflytande samt etnisk och social mångfald för Högskoleverket. (Högskoleverkets rapportserie 2000:8R; 2000:9R; 2003:31R.)

Gertrud Åström, medverkande jämställdhetsexpert i vår föreläsningsdag,
om ”Doris i skolan”;

”Ibland när jag föreläser om jämställdhet kan jag fysiskt förnimma hur tankekraften bland åhörarna krymper samman till en millimeterliten del av hjärnan. Där bor jämställdheten. Men att förstå jämställdhet är att förstå samband så jag brukar uppmana folk att rafsa runt i skallen på jakt efter allt från samhällets principer till årtal och statistik. Att föreläsa inom ramen för Doris i skolan har gett ytterligare dimensioner till sådana tankeövningar. Det har varit mycket givande att vara med i ett sammanhang där föreläsningar kombineras med filmer och deltagarnas reflektioner. Det vidgar analysramarna och för samman intryck till tolkning av normer och egna ställningstaganden.

Film används ibland inom arbetet för jämställdhet, men oftast som pedagogiskt hjälpmedel och inte som egen konstart. Filmerna är då tillrättalagda för att på ett (över-) tydligt sätt illustrera en fråga eller ett problem, exempelvis de första filmerna om Berit Ås härskartekniker. Doris-filmerna är emellertid inte ett dylikt programmaterial. De är visserligen en följd av Dorismanifestet som tar avstamp från och vill ändra ojämställdheten inom filmbranschen, men filmerna som sådana är inte till för att berätta om hur skevt det är i filmindustrin. De är filmskaparnas fria tolkningar av relationer och av samhället. Filmernas gemensamma tema skulle kunna beskrivas som att de ger några svar på frågan om vilka berättelser som en skev maktordning mellan kvinnor och män missar. Och vilka perspektiv av mänskligt liv och upplevelser som en annan ordning kan berätta om.

Doris-långfilmen konkretiserar Doris-manifestet och sätter på så sätt in filmerna i en filmpolitisk kontext. Vilken betydelse har maktordningen inom filmbranschen för hur verkligheten definieras? Min uppfattning är att långfilmen gjorde det lättare för deltagarna att se det politiska sammanhanget men också att acceptera filmerna som självständiga uttryck.”

/Gertrud Åström, maj 2010

För mer information om eller bokning av Doris i skolan kontakta Lisa Lindén. Lisa.linden@telia.com
Vill du ladda hem utvärderingen av Doris i skolan eller några av filmhandledningarna, klicka här.

  • DORIS INTERNATIONAL

  • DORIS i SKOLAN

  • MOVIE